3 stycznia 2017

Nie odpuścimy równych dopłat

Ubiegły rok upłynął także pod znakiem pierwszych debat na forum unijnym na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Najważniejszym polskim priorytetem w stosunku do WPR jest zapewnienie równych warunków konkurencji i równego traktowania rolników, co wymaga wyrównania dopłat bezpośrednich w krajach UE.

Portal dla Rolników eKRUS

Ponad 7 tys. aktywnych użytkowników korzysta na bieżąco w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z usług na Portalu dla Rolników eKRUS, a liczba ta sukcesywnie wzrasta. Pilotażowe wdrożenie platformy usług elektronicznych dla interesantów Kasy rozpoczęło się w maju 2015 r. w Oddziale Regionalnym KRUS w Rzeszowie i w podległych mu placówkach terenowych. Obecnie eKRUS funkcjonuje już we wszystkich 16 oddziałach regionalnych i podległych im 256 placówkach terenowych Kasy.

Zagraniczne plany ARR

Działania wspierające rozwój współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego zagranicą to jeden z celów, który postawiła sobie Agencja Rynku Rolnego na 2017 rok. Targi, wystawy, misje handlowe, spotkania B2B mają stać się ku temu dobrą okazją.

ANR podsumowuje 2016 rok

30 kwietnia br. weszła w życie Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o  zmianie niektórych ustaw i to ona nałożyła na Agencję Nieruchomości Rolnych nowe zadania.

Składki bez zmian

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników za pierwszy kwartał 2017r. pozostają w takim samym wymiarze, jak w ostatnim kwartale ubiegłego roku.  KRUS przypomina, że płatnicy składek są zobowiązani je opłacić  w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia.

Nowy, główny lekarz weterynarii

W związku ze złożoną rezygnacją przez Włodzimierza Skorupskiego, dotychczasowego głównego lekarza weterynarii, premier Beata Szydło powołała na to stanowisko Pawła Niemczuka. Akt powołania wręczyła podsekretarz stanu Ewa Lech, w obecności sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego.

Pomoc „szkodowa”

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa  uruchomiła w ramach PROW 2014 – 2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi.