Dobra współpraca ANR z samorządami

Agencja Nieruchomości Rolnych pomaga społecznościom lokalnym. Każdego roku przekazuje samorządom nieodpłatnie ok. 1000 ha nieruchomości na realizację zadań własnych oraz udziela bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości ok. 40 mln zł. Działania te podnoszą standard życia ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich, a szczególnie popegeerowskich.

Agencja Nieruchomości Rolnych może nieodpłatnie przekazywać uprawnionym podmiotom nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na przekazanych gruntach powstały m.in.: szkoły, boiska sportowe, place zabaw i tereny rekreacyjne służące dzieciom i młodzieży oraz obiekty użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej i drogowej, jak: hydrofornie, studnie głębinowe, przepompownie i oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012r. także nekropolie. Agencja ma również na uwadze dziedzictwo historyczne Polski i wspiera je, przekazując na rzecz lokalnych społeczności obiekty zabytkowe.

Od 1999r. Agencja kieruje do gmin i spółdzielni mieszkaniowych również środki finansowe w postaci bezzwrotnej pomocy. Od 2009r. pomoc ta udzielana jest w ramach Programu pomocy środowiskom popegeerowskim. Każdego roku Agencja na ten cel przeznacza ok. 40 mln zł. Ze środków tych dofinansowane są inwestycje związane z infrastrukturą wodno-ściekową (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i hydrofornie) oraz remonty budynków i lokali, sieci ciepłowniczych, kotłowni i oświetlenia.

Do Biura Prezesa ANR docierają z całej Polski liczne informacje o współpracy Oddziałów Terenowych Agencji z samorządami. Przykładem może być Oddział Terenowy we Wrocławiu. W 2008r. przekazał nieodpłatnie ponad 8 ha gruntów o wartości 46 mln zł pod budowę Szpitala Wojewódzkiego na wrocławskich Stabłowicach. Budowa lecznicy wraz z lądowiskiem dla helikopterów, parkiem, drogami wewnętrznymi i parkingami została już ukończona, a nowy obiekt jest bardzo nowoczesnym centrum opieki zdrowotnej. Ale nie tylko wielkie miasta korzystają ze współpracy z Agencją. Inny pozytywny przykład z ostatnich tygodni napłynął ze wsi Głęboka, koło Strzelina w Dolnośląskiem, w której kiedyś był pałac i folwark. Jeden z głównych problemów wsi wiązał się z brakiem możliwości uruchomienia terenów na cele społeczne, gdyż były własnością Agencji. Jednak dzięki operatywności Izabeli Świgulskiej, sołtys Głębokiej, która listownie zwróciła się do Dyrektora OT ANR we Wrocławiu z prośbą o spotkanie, udało się ten problem rozwiązać.

Zaproszono mnie do Wrocławia i mogłam na spotkaniu z dyrektorem i naczelnikami wydziałów omówić kwestie związane z opuszczonymi i nieaktywnymi terenami należącymi do ANR, starej i zużytej kanalizacji, mocno zniszczonych dróg oraz problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy. Zostałam wysłuchana z należytą uwagą. Nie usłyszałam od nikogo, że to nie sprawa Agencji, ale zaczęto się zastanawiać, jak można nasz problem rozwiązać. I udało się! W ubiegłym roku stała się rzecz niebywała. Gmina Strzelin przejęła od ANR dwie osiedlowe drogi w Głębokiej, na których remont strzeliński samorząd otrzymał bezzwrotną pomoc finansową od Agencji w wysokości 80% kosztów brutto całego przedsięwzięcia. Nie będę ukrywać swojej radości i zadowolenia z tak pięknej inwestycji, która odbudowała we mnie wiarę w ludzi, w ich dobro, mądrość i społeczne zaangażowanie. Zrozumienie potrzeb drugiego człowieka jest kluczem w tej inicjatywie. Bez empatii ze strony ludzi decyzyjnych, nadal tkwiłabym w przekonaniu o władzy beztroskiej, skupionej na własnych problemach i nie szukającej rozwiązań. Mogę mówić, że jest zupełnie odwrotnie. Te wyremontowane piękne drogi zdynamizują moją miejscowość, poprawią ład przestrzenny, dadzą komfort mieszkańcom, a mnie ogromną satysfakcję, że udało się osiągnąć tak ważny cel, który jest wynikiem starannego planowania, konsekwentnego działania i dobrej współpracy pomiędzy ANR we Wrocławiu i Gminą Strzelin. Dziękuję – mówi pani sołtys.

Zachęcamy samorządy do współpracy z Agencją. Informujemy, że nieodpłatne przekazanie gruntów może nastąpić na wniosek np. jednostki samorządowej, skierowany do właściwego oddziału terenowego lub filii ANR. Samorządy muszą przy tym spełnić warunki regulujące zasady przekazywania im gruntów i nieruchomości należących do ANR. Jednym z nich jest posiadanie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego albo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Poza tym na otrzymanych gruntach samorządy muszą realizować zadania precyzyjnie określone w umowie z Agencją. Jeśli nieruchomość w ciągu 10 lat od przekazania przez Agencję zostanie sprzedana lub zagospodarowana w inny sposób niż określony w umowie, Agencja żąda zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości.

Od 1999r. do końca 2016r. Agencja udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom mieszkaniowym na kwotę ponad 1 mld zł, zaś w ciągu 25 lat działalności Agencji do samorządów trafiło łącznie ponad 58 tys. ha gruntów.