Światowa promocja

W bieżącym roku Agencja Rynku Rolnego chce skoncentrować się na umożliwieniu naszym przedsiębiorcom wejścia na rynki o dużym potencjale importowym, na których nie ma jeszcze polskiej żywności lub jest dostępna na niewielką skalę.

Agencja Rynku Rolnego poinformowała o tegorocznych planach promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych. ARR zidentyfikowała najbardziej obiecujące rynki eksportowe oraz wybrała najskuteczniejsze formy działań informacyjno-promocyjnych. Zostaną one wykorzystane do wspierania polskich przedsiębiorców, aby zwiększyć rozpoznawalność i obecność naszej żywności na rynkach zagranicznych. Agencja przygotowała plan udziału w najważniejszych światowych imprezach targowych i wystawienniczych, misjach gospodarczych, spotkaniach biznesowych i szeregu innych wyspecjalizowanych działaniach promocyjnych.

Przy wyborze rynków uwzględniono przede wszystkim:

  • dotychczasowe doświadczenia ARR w realizacji międzynarodowych działań promocyjnych,
  • wyniki ankiet wśród przedsiębiorców branży rolno-spożywczej,
  • bariery i ograniczenia eksportu polskich produktów żywnościowych,
  • wnioski z roboczego spotkania z organizacjami branżowymi sektora rolno-spożywczego, na którym zaprezentowały swoje plany promocyjne oraz potrzeby i oczekiwania w stosunku do ARR.

W bieżącym roku Agencja chce skoncentrować się na umożliwieniu przedsiębiorcom wejścia na rynki o dużym potencjale importowym, na których nie ma jeszcze polskiej żywności lub jest dostępna na niewielką skalę. Chodzi przede wszystkim o kraje azjatyckie: Indie, Wietnam, Japonię, Iran czy Tajwan. Wsparcie promocyjne planuje się również w odniesieniu do rynków Republiki Południowej Afryki i USA.

Jednocześnie ARR nie zmniejszy aktywności na rynkach, które są już dobrze znane naszym eksporterom, ale nadal wymagają wsparcia w budowaniu pozytywnego wizerunku polskiej żywności. Chodzi głównie o Chiny z Hongkongiem, Algierię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy oraz Białoruś. Oprócz udziału w targach międzynarodowych i misjach wyjazdowych, ARR planuje także działania na terenie kraju, adresowane do zagranicznych przedsiębiorców i dziennikarzy. W budżecie zaplanowano na ten cel 4 mln zł.

Plan działań promocyjnych na rynkach zagranicznych uwzględnia również postanowienia umowy o partnerstwie między ARR a Ministerstwem Rozwoju. Chodzi o wspólną realizację projektu pozakonkursowego „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”. Branżowy program promocji będzie realizowany w Chinach, Indiach, Wietnamie, Republice Południowej Afryki i Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz dwóch państwach Unii Europejskiej: Francji i Niemczech. Budżet na te działania w latach 2016–2019 wynosi 4,9 mln zł. Oprócz bezpośredniego wsparcia przedsiębiorców rolą ARR będzie także budowanie oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski.