Dobre perspektywy dla wołowiny

Warunki chowu bydła opasowego w Polsce sprzyjają wzrostowi krajowej produkcji żywca wołowego. Globalny popyt oraz konkurencyjne ceny polskiej wołowiny na rynku unijnym pozwalają utrzymać eksport z Polski na wysokim poziomie.

W okresie styczeń–październik 2017r. z Polski wywieziono 408 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 13% więcej niż w analogicznym okresie 2016r. Wzrósł eksport mięsa (o 14%) i przetworów (o 13%), a zmalał żywca (o 26%)*. W całym 2017r. eksport produktów wołowych i cielęcych mógł wynieść około 500 tys. ton i był o 14% większy niż w 2016r.

W eksporcie produktów wołowych i cielęcych, według danych za 10 miesięcy 2017r., dominowało mięso świeże (67%) i mrożone (25%). Mały był natomiast udział przetworów i żywca. Największymi odbiorcami mięsa wołowego z Polski pozostawały kraje Unii Europejskiej, m.in. Włochy (21% udziału w wolumenie eksportu), Niemcy (14%) i Holandia (10%). Krajowa wołowina kierowana była również do Turcji, Izraela, Hongkongu oraz Bośni i Hercegowiny. W 2018r., przy utrzymującym się popycie eksportowym, wywóz produktów wołowych i cielęcych z Polski może się jeszcze zwiększyć.

Z uwagi na wzrost krajowej produkcji import asortymentu wołowego i cielęcego do Polski od stycznia do października 2017r. był mniejszy niż w tym samym okresie 2016r. i wyniósł 40 tys. ton. W imporcie przeważało mięso (około 55% udziału) i żywiec (ponad 40%), których przywóz w okresie dziesięciu miesięcy zmniejszył się odpowiednio o 11% i 8% Mięso przywożono z krajów UE, w szczególności z Niemiec, Włoch, Holandii, Czech i Wielkiej Brytanii, a żywiec – z Litwy, Holandii, Słowacji i Łotwy. Ocenia się, że w całym 2017r. do Polski mogło zostać zaimportowane około 50 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, wobec 55 tys. ton w 2016r.

* Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wołowym i cielęcym dotyczą bydła domowego i produktów z tego bydła, tj. wybranych towarów z pozycji CN: 0102, 0201 i 0202 oraz 1602 i 0210. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Ekwiwalent tusz został obliczony przez analityków Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych GUS.