Jednym głosem

Ministrowie rolnictwa z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Węgry, Polska, Czechy, Słowacja) oraz Państw Bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanych przez Komisję Europejską cięć na rolnictwo po 2020r.

W ramach węgierskiej prezydencji, 12-13 czerwca odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej w formacie poszerzonym o Bułgarię, Chorwację, Rumunię i Słowenię oraz o kraje bałtyckie, Estonię, Litwę i Łotwę.

– Redukcja budżetu na Wspólną Politykę Rolną jest nie do zaakceptowania. Nie możemy wymagać od rolników by zrobili więcej, kiedy drastycznie zmniejsza się dla nich finansowanie – uzasadniali ministrowie krytyczne stanowisko wobec propozycji KE.

Wiceminister Jacek Bogucki podkreślił, że realne cięcia budżetu na WPR są wyższe niż wynika to z efektu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Dla Polski priorytetem jest wyrównanie dopłat bezpośrednich, a zaproponowana przez Komisję Europejską konwergencja zewnętrzna jest dla Polski trudna do przyjęcia. Jednocześnie, istotne zmniejszenie dla wszystkich państw członkowskich koperty na II filar (o 25%) może oznaczać brak możliwości realizacji ważnych celów WPR w zakresie obszarów wiejskich w tym nowych wyzwań stawianych przed rolnictwem.

Podczas posiedzenia zostały omówione kwestie dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, inicjatywy BIOEAST, a także sytuacji na wybranych rynkach (m.in. mleko, wieprzowina, cukier), również w kontekście ASF.

Omawiając kwestie dotyczące rynku mleka, wieprzowiny i cukru, wszystkie kraje zgodziły się, że obecnie funkcjonujące mechanizmy rynkowe nie są wystarczające i należy wspólnie zastanowić się nad bardziej skutecznymi rozwiązaniami, by zapobiegać kryzysom na rynkach.

W odniesieniu do wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, Jacek Bogucki podkreślił, że należy wzmocnić międzynarodową współpracę i zaangażowanie służb celnych i innych organów kontrolno – policyjnych wszystkich krajów w walce z nielegalnym przewozem żywności przez granice. Wskazał na konieczność rekompensowania rolnikom strat poniesionych z tytułu ASF oraz działań prewencyjnych prowadzonych w gospodarstwach.

W podsumowaniu dyskusji nad Inicjatywą BIOEAST dotyczącą dalszego rozwoju współpracy w odniesieniu do kolejnego unijnego programu na badania i innowacje pn. Horyzont Europa, podpisana została Wspólna deklaracja Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Węgry, Polska, Słowacja) Bułgarii, Chorwacji, Słowenii oraz państw bałtyckich (Estonia, Łotwa, Litwa) w sprawie wizji Inicjatywy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz opartego na wiedzy rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce „BIOEAST”.