Rośnie eksport polskiej wołowiny

Polska jest znaczącym unijnym eksporterem produktów wołowych i cielęcych. W pierwszym kwartale 2018r. nasz kraj znalazł się na pierwszym miejscu wśród unijnych eksporterów wołowiny na rynki krajów trzecich.

Poprawa opłacalności chowu bydła rzeźnego w Polsce w 2017r., będąca efektem wzrostu cen skupu młodego bydła rzeźnego i niewielkiego spadku cen pasz, sprzyja wzrostowi produkcji. Jednocześnie konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny na rynku unijnym, rosnący popyt importowy (zwłaszcza w krajach azjatyckich) oraz uznanie Polski jako kraju wolnego od BSE (1) pozwalają utrzymać eksport produktów wołowych i cielęcych z Polski na wysokim poziomie.

W okresie styczeń–kwiecień 2018r. z Polski wywieziono 153 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 4% więcej niż w analogicznym okresie 2017r. (2), a przychody z eksportu wyniosły 513,6 mln EUR i były o 18% większe niż przed rokiem.

W eksporcie produktów wołowych i cielęcych dominowało mięso świeże (69%) i mrożone (23%), których wolumen wzrósł odpowiednio o 5% i 3% w odniesieniu do analogicznego okresu 2017r. Mięso wołowe z Polski kierowano przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, m.in. do Włoch (20% wolumenu eksportu), Niemiec (13%), Hiszpanii (9%), Holandii i Francji (po 7%). Największym pozaunijnym odbiorcą polskiej wołowiny była Turcja (z 9% udziałem). Mniejsze ilości tego mięsa eksportowano do Izraela, Hongkongu oraz Bośni i Hercegowiny.

Przewiduje się, że korzystne warunki dla rozwoju eksportu oraz rosnąca produkcja wołowiny w 2018r. będą czynnikami oddziaływującymi prowzrostowo na eksport produktów wołowych i cielęcych z Polski. W całym 2018r. wolumen sprzedaży zagranicznej wołowiny prawdopodobnie będzie o 3% większy niż w roku 2017.

 

1) Bovine Spongiform Encephalopathy, potocznie zwana chorobą szalonych krów

2) Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wołowym i cielęcym dotyczą bydła domowego i produktów z tego bydła, tj. wybranych towarów z pozycji CN: 0102, 0201 i 0202 oraz 1602 i 0210. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Ekwiwalent tusz został obliczony przez analityków Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.