Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Co znajduje się w zakresie ubezpieczenia?

28 września br. Pan Adam Wojciech Sekściński – reprezentujący Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł ponownie umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, reprezentowanym przez Panów: Zbigniewa Pusza – Prezesa Zarządu i Stanisława Sokołowskiego – Wiceprezesa Zarządu.

Umowa obowiązywać będzie od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Zakres ubezpieczenia

 • Śmierć Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce na terenie gospodarstwa rolnego
 • Śmierć Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
 • Wystąpienie u Ubezpieczonego dziecka trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku (jeśli uszczerbek > 3%)
 • Wystąpienie u Ubezpieczonego dziecka uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nie przysługuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Porażenie Ubezpieczonego dziecka prądem elektrycznym lub piorunem
 • Zatrucie się Ubezpieczonego dziecka środkami chemicznymi, grzybami, salmonellą lub trującymi roślinami
 • Pokąsanie, ukąszenie, pogryzienie, ugryzienie Ubezpieczonego dziecka przez zwierzęta
 • Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego dziecka (jeśli uszczerbek > 3%)
 • Wystąpienie u Ubezpieczonego dziecka wstrząśnienia mózgu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt Ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (jeżeli pobyt trwał co najmniej 7 dni)
 • Pobyt Ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku choroby (jeżeli pobyt trwał co najmniej 7 dni)
 • Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego dziecka
 • Koszty leczenia stomatologicznego następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego dziecka
 • Koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych dla Ubezpieczonego dziecka
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego dziecka
 • Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego dziecka będące skutkiem nieszczęśliwego wypadku
 • Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego dziecka sepsy
 • Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego dziecka wady wrodzonej serca.

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że rodzic lub opiekun prawny jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.

Zgłaszania szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać drogą elektroniczną na adres e-mail: zgloszenia.krus@ubezpieczeniapocztowe.pl lub listem poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony Formularz Zgłoszenia, dostępny na stronie www.krus.gov.pl), wraz z kompletną dokumentacją, zgodną z wykazem dokumentów wskazanym w formularzu w części „Informacje dla zgłaszającego roszczenie”.

Pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pn-pt 8.00-18.00)