Nauka Praktyce

Pod takim tytułem odbyła się w ministerstwie konferencja podsumowująca wykonanie zadań programu wieloletniego pn. „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska” realizowanego przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.

̶  Przed rolnictwem stoi wiele wyzwań, także w zakresie ochrony roślin – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski otwierając spotkanie.

Minister zwrócił uwagę, że obserwowane zmiany klimatyczne, a także rosnący obrót handlowy materiałem roślinnym sprzyjają rozprzestrzenianiu się agrofagów, stwarzając ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego. Opracowując strategię ochrony roślin należy mieć jednak na uwadze nie tylko ochronę upraw, ale i zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa żywności. Wyzwania te powinien uwzględniać Instytut w swoich pracach badawczych, zapewniając podstawy naukowe dla decyzji podejmowanych przez Ministerstwo.

̶  Oczekuję od Instytutu przede wszystkim badań ukierunkowanych na uzyskiwanie wyników umożliwiających wdrożenie ich do praktyki i podnoszenie konkurencyjności polskiego rolnictwa – zaapelował szef resortu rolnictwa.

Podczas konferencji przedstawiono efekty realizacji zadań programu wieloletniego w roku 2018 w trzech blokach tematycznych: 1. Działania na rzecz bezpieczeństwa fitosanitarnego, 2. Wsparcie producentów rolnych poprzez metodyki integrowanej ochrony roślin i platformę sygnalizacji agrofagów, 3. Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Zadania programu skierowane są bezpośrednio na wsparcie producentów rolnych oraz doradców poprzez udostępnianie wiedzy i narzędzi niezbędnych do wdrożenia integrowanej ochrony roślin. W tym celu Instytut prowadzi szkolenia oraz opracowuje metodyki integrowanej ochrony roślin, programy ochrony roślin, systemy wspomagania decyzji i poradniki sygnalizatora, które udostępnia następnie na internetowej platformie sygnalizacji agrofagów (www.agrofagi.com.pl). Instytut realizuje także zadania z zakresu kontroli urzędowej, prowadząc na rzecz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i badania jakości środków ochrony roślin.

W konferencji uczestniczyli również odbiorcy wyników programu wieloletniego – przedstawiciele organizacji rolniczych, doradcy, a także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz innych urzędów administracji państwowej.